Moduł ryzyka stopy

Nowe ryzyko stopy procentowej

Opis modułu

 • zestawienie prezentujące strukturę aktywów i pasywów z podziałem na pozycje wrażliwe i niewrażliwe na zmiany stóp procentowych, z uwzględnieniem zależności danej pozycji od grupy referencyjnej oraz rodzaju oprocentowania,
 • wyliczenie dochodu odsetkowego w skali 12 m-cy na poziomie każdej grupy referencyjnej oraz ogółem, marży odsetkowej, średnio ważonej stopy procentowej, wskaźnika bazowego jako relacji między średnim oprocentowaniem a stawką referencyjną,
 • możliwość dokonania analizy z uwzględnieniem należności i zobowiązań pozabilansowych,
 • oszacowanie dochodu odsetkowego na podstawie struktury aktywów i pasywów oraz założonych prognoz zmian stóp z odniesieniem do założonego planu odsetkowego,
 • wyliczenie dodatkowych wskaźników określających poziom ryzyka stopy procentowej,
 • struktura zaangażowania pozycji bilansowych według definiowalnych progów stóp procentowych,
 • zestawienia aktywów i pasywów oprocentowanych w układzie ich wzajemnego niedopasowania względem terminów przeszacowania z wyliczeniem trzech wskaźników luki,
 • prognozowanie zmian stóp procentowych i ich wpływ na zmianę wyniku odsetkowego w trzech układach czasowych: do końca bieżącego kwartału, do końca bieżącego roku, do końca przyszłego roku,
 • zestawienie przychodów, kosztów i dochodu odsetkowego uzyskanych na dzień analizy,
 • analiza zmiany dochodu z tytułu ryzyka bazowego, ryzyka przeszacowania w skali 12m-cy przy założonych zmianach stóp procentowych wraz z odniesieniem zmiany dochodu odsetkowego do założonych limitów,
 • szereg wskaźników informujących o zmianie dochodu z tytułu ryzyka bazowego, ryzyka przeszacowania w stosunku do założonych planów oraz wyniku odsetkowego przy określonym stanie aktywów i pasywów i ich oprocentowaniu na dzień analizy,
 • symulacja w oparciu o założony produkt/y o określonym saldzie rozłożonym w przedziałach przeszacowania i stopie procentowej lub możliwość połączenia symulacji z właściwą analizą na dany dzień (rentowność nowych produktów),
 • kontrola limitów krótko i długookresowych,
 • analiza ryzyka krzywej dochodowości z kontrolą tworzenia dodatkowego wymogu kapitałowego.

Rozszerzenia modułu

Funkcjonalność EBA2018 to m.in.:

 • obsługa 20 przedziałów przeszacowania;
 • osiem niezależnych scenariuszy szokowych dla równoległych zmian stóp procentowych;
 • cztery scenariusze nierównoległych zmian stóp procentowych, indywidulanie dla każdego przedziału przeszacowania;
 • model zmiany wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka opcji klienta w oparciu o urealnioną lukę przeszacowania (syntetyczna luka) na wskutek wcześniejszych spłat kredytów i/lub zerwanych depozytów;
 • dodatkowa metoda pomiaru wpływu zmian stóp procentowych na wartość ekonomiczną w oparciu o zmodyfikowaną durację;
 • pomiar  łącznego ryzyka stopy procentowej;

Rozszerzenie umożliwiające badanie wpływu zmian stóp procentowych na wartość ekonomiczną banku na bazie skorygowanej luki metodą duration. Na wyliczenie całkowitej zmiany wartości ekonomicznej kapitału składają się cząstkowe zmiany w przedziałach przeszacowania w oparciu o założoną zmianę stopy procentowej i wartość zdyskontowanej luki jako luki przepływu kapitału i odsetek z uwzględnieniem stopy rentowności WIBOR.

Rozszerzenie pozwalające rejestrować w bazie SQL wybrane wartości z danego przeliczenia w celu ich późniejszego wykorzystania do prezentacji i wyliczeń wskaźników określających poziom ryzyka stopy procentowej na bazie uśrednionych danych z wybranego przedziału czasowego.

Rozbudowa modułu symulacji o obsługę definiowalnych filtrów wzorców kont (produktów banku). Symulacja daje możliwość prognozowania zmian stóp procentowych i badanie ich wpływu na zmianę dochodu odsetkowego banku oraz tworzenia struktury, na którą składają się sumy kontrolne grup produktów aktywnych i pasywnych, średnio ważone stopy procentowy, informacja o rozkładzie według terminów przeszacowania.

Funkcjonalność wspierająca monitorowanie poziomu wykorzystania limitu na ryzyko opcji klienta oraz przeprowadzenie tzw. testu „zasadności” ryzyka na podstawie badania udziału kredytów o stałym oprocentowaniu w obligu kredytowym i/lub stałych depozytów w bazie depozytowej w odniesieniu do przyjętego limitu.

Rozszerzenie pozwalające na wyliczanie cen transferowych z wykorzystaniem funkcjonalności AWE. Opcja pozwala na śledzenie oraz wyliczanie, w ramach wybranych linii biznesowych, przychodów i kosztów odsetkowych, średnio ważonego oprocentowania oraz marży odsetkowej na podstawie uśrednionych danych z wybranego okresu.

Umów sie z nami na prezentację online

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod adresem  Obowiązek informacyjny RODO.

Potwierdzam

"COMP BESKIDY - K. GŁOMBIK I S. MICHALAK", SPÓŁKA JAWNA
aleja Armii Krajowej 220, Pawilon 1, pokój 109
43-316 Bielsko-Biała

QR

umow-btn.png

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem